name-d


ความหมาย


"ภูมิทักษา"  เป็นหลักการตั้งชื่อตามอักษรวันเกิด ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนดให้การเวียนทางทักษิณาวัฏ หรือการเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นมงคลในการประกอบพิธีต่าง ๆ นั้น จึงได้ถือกำเนิดเป็น "แผนภูมิทักษา" ขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น ๘ ช่องตามทิศทั้ง ๘ คือ บูรพา อาคเนย์ ทักษิณ หรดี ประจิม พายัพ อุดร และอีสาน โดยเริ่มจาก ๑ แล้วเวียนทักษิณาวัฏไปทางหมายเลข ๒ ๓ ๔ ๗ ๕ ๘ และ ๖ ตามลำดับ

ทั้งนี้ "ทักษา" หมายถึงอัฏฐเคราะห์ หรือพระเคราะห์ทั้ง ๘ ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระเสาร์ พระพฤหัสบดี พระราหู และพระศุกร์ ตามลำดับตัวเลขข้างต้นตารางเทียบตัวอักษร


วันเกิดบริวารอายุเดชศรีมูละอุตสาหะมนตรีกาลกิณี
อาทิตย์อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล วศ ส ษ
ห ฬ ฮ
จันทร์ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล วศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
อังคารจ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล วศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
พุธฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล วศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
พฤหัสบดีบ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล วศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
ศุกร์ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว
เสาร์ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล วศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ราหูย ร ล วศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ มหลักการตั้งชื่อ


ต้องใช้อักษรในวรรค บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ และมนตรี โดยห้ามอักษรที่เป็น กาลกิณี อย่างเด็ดขาด

การตั้งชื่อที่ดี ควรต้องมีความหมายที่ดีด้วย มีตัวอักษรและสระที่เป็นคุณในหลายๆด้าน

เพศชาย ควรใช้อักษรในวรรค เดช นำหน้า

เพศหญิง ควรใช้อักษรในวรรค ศรี นำหน้าความหมายของวรรค


บริวารหมายถึงบุตร สามี ภรรยา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งคนที่เราต้องให้ความอุปการะภายในครอบครัวเราทุกคนด้วย
อายุหมายถึงชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตของเรา
เดชหมายถึงอำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่งหน้าที่ การงาน ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียน ความรักใคร่ เกรงกลัว
ศรีหมายถึงหลักทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้สอย สิริมงคล โชคลาภ ที่ได้มาเป็นสิ่งของต้องใช้จ่ายและที่จะได้ในภายหน้า
มูละหมายถึงหลักทรัพย์เดิมที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาถึงตน และอยู่ในปัจจุบัน ตลอดฐานะญาติพี่น้องของเรา
อุตสาหะหมายถึงความขยันหมั่นเพียร การทำงาน ผลสำเร็จจากการงาน รวมถึงการมีหัวคิดริเริ่ม และทิฐิมานะ
มนตรีหมายถึงผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรา อันอาจได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู เจ้านาย และผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคน
กาลกิณีหมายถึงความชั่วร้าย ศัตรู คู่อาฆาต คนไม่ถูกกัน ความไม่ดีงามต่าง ๆ รวมทั้งอุปสรรคนานาประการที่มาในทางเลวร้าย