name-dบริการค้นหา ชื่อมงคล ตั้งชื่อลูก ด้วยระบบค้นหาชื่อที่รวดเร็ว ถูกต้องตามหลักนามศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ 6

ค้นหาชื่อมงคล


เพศ     วันเกิด    
เลขศาสตร์     อาตยนะ    
ผลรวมเลขศาสตร์ดีมาก  
9, 14, 15, 19(ดีสำหรับชาย), 23(ดีสำหรับหญิง)
24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55
56, 59, 63, 64, 65, 95, 100, 104, 105
ผลรวมเลขศาสตร์ดีปานกลาง  
40, 60, 79, 89, 90, 92, 97, 98, 99
ผลรวมเลขอายตนะที่ดีมาก  6, 9
ผลรวมเลขอายตนะที่ดี  1, 2, 7, 8
ผลรวมเลขอายตนะที่ไม่ดี  3, 4, 5


แนะนำการค้นหาชื่อมงคล
1. ตามหลักทักษา ชื่อไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีโดยเด็ดขาด ชายควรใช้อักษรเดชนำ หญิงควรใช้อักษรศรีนำ
2. ผลรวมเลขศาสตร์ของชื่อ ผลรวมเลขศาสตร์ของนามสกุล และผลรวมเลขศาสตร์ของ ชื่อ+นามสกุล ควรเป็นเลขศาสตร์ระดับดีมาก หรือ ดี
3. นำชื่อที่ได้จากข้อ 1 และ 2 มาตรวจสอบดูค่าอายตนะอีกครั้ง ค่าอายตนะควรอยู่ในระดับดี หรือ ดีมาก
4. ชื่อควรมีความหมายที่ดี และถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ไทย
5. ไม่ควรใช้ชื่อที่มีความหมายเสมอเหมือนพระนามของพระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาของศาสนาใดๆ
6. ไม่ควรใช้ชื่อที่มีความหมายเสมอเหมือนพระเจ้าแผ่นดิน
7. ไม่ควรใช้ชื่อที่มีความหมายเหมือนเทพเจ้า
8. ชื่อไม่ควรยาวเกิน 4 พยางค์